Mat 5,3 gelukkig de zachtmoedigen allerheiligen

Mat 5,1-12 de bergrede

We gaan vers 3 even uitdiepen

Matteus beschrijft dat Galilea in die tijd wordt beschreven als de plaats van de heidenen. Dus mensen waren er zeker van
dat de messias niet uit Galilea zou komen.  Men dacht dat de redder uit Jeruzalem zou
komen of Judea, steden met aanzien. De hogepriester trad daar op als gouverneur  en leidde het volk  niet alleen in godsdienstige, maar ook in
politieke zin. Degelijk dus, met degelijke mensen. Hier worden de koningen geboren.
Maar, Jezus komt dus uit een vervallen streek. Nazaret in Galilea. Daarom wordt dit gezien als een bewijs van zijn Goddelijke zending.
Waarden worden omgekeerd door Jezus. Degene die begint de zaken vanuit God te bezien en ernaar te leven, degene die
onderweg is met Jezus, leeft vanuit nieuwe maatstaven. Jezus brengt nu al vreugde, tijdens ons leven hier op aarde. Maar om dat te ervaren moeten we de
weg met Jezus gaan. Wanneer we  moeilijkheden ervaren zitten we bij Jezus  niet in nauwe schoentjes, wanneer we opgejaagd zijn voelen we ons toch niet in de steek
gelaten.
We voelen God nabij, Zijn genade, Zijn kracht van de Heilige geest. En hoewel het leven niet gemakkelijk is vinden we als
christen altijd de weg naar innerlijke rust, omdat we Gods maatstaven hanteren.
Een vriend van me die in een mortuarium werkt zei me dat een gesprek naar aanleiding van het afsterven van een geliefde  totaal anders verloopt met
gelovige of niet gelovige. De pijn en verdriet is even groot, maar er is iets dat anders is en dat is moeilijk te beschrijven zegt ze, maar bij iemand die
gelovig is, is er minder wanhoop.
Hoewel we soms  nog midden in het lijden zitten, ligt de glans van de verrijzenis al voor ons, zelfs al zien we dat zeker niet onmiddellijk.
Gelukkig de zachtmoedigen, wat bedoelt Jezus hiermee?
Mozes was een zachtmoedig man en Jezus zegt van zichzelf dat Hij zachtmoedig is, dat lezen we bij Matteus 11 vers 29: Neem
mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, tot daar de vers.
In Christus is de zuivere goedheid aanwezig die hoort bij een waarlijk grote heerser.
Jezus gehoorzaamde zijn Vader en bouwt een rijk van vrede. Jezus gebruikt nooit geweld of verlangt nooit naar aardse
macht. Zo vervult hij wat reeds in oude geschriften voorspeld werd. Uw koning komt naar u toe zachtmoedig, en zittend op een ezel.
Onze vraag is nu : Willen wij ook zachtmoedig worden zoals Jezus.  Ik hoor er 2 dingen in , zacht en moedig. Kunnen wij dat waar maken in ons leven van elke dag,
Jezus roept ons op tot navolging van deze vrede.
Jezus zegt ons: Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten
Tijdens de tocht door de woestijn houdt Israel altijd het beloofde land  als doel voor ogen, dit gaat ver bovenuit het bezit van een stuk grond. Het land waar men
hier over spreekt duidt op een oord van gehoorzaamheid , een plaats waar God welkom is, het duidt ook op rechtvaardig beheer van de aarde. God wil een
plaats scheppen waar zijn liefde beantwoord wordt, een plaats waar gehoorzaamheid en vrijheid aanwezig is. God wil aanspraak op de aarde.
Land heeft hier niets te maken met een nationale staat, maar met een land van vrede. Vrede houdt in dat de grenzen
overstegen worden en dat de aarde vernieuwd wordt door de vrede die van God komt. De derde zaligspreking vraagt ons naar die toekomst toe te leven en
daaraan mee te werken waar we ook kunnen, in ons gezin, op ons werk en in onze ruimere verantwoordelijkheden, daar waar we onze talenten inzetten. Ieder
eucharistieviering is voor christenen zo een plaats waar de Koning van vrede heerst. Des te pijnlijker is het als we zien dat in parochies niet altijd echte
vrede heerst en dat zelfs op hoger niveau in de kerk pijnlijke gebeurtenissen plaats vinden.
Een jonge meid zei me Christus  doet onvrede ontstaan. Ik begreep het niet , tot ze verduidelijkte , de kerk doet onvrede ontstaan. Dat is waar, wij mensen
maken er een boeltje van en dat is des te pijnlijker als we ons christen durven te noemen.
Daarom roept Jezus ons voortdurend op met zijn woorden. Hij wil ons blijvend moed geven en volgen en nabij zijn. Wat er ook
fout liep in ons  leven, Christus zal het ons vergeven, hij heeft het al vergeven aan het kruis. Wij moeten alleen spijt
hebben en vergeving vragen en  de intentie kwaadheid te vermijden.
Zachtmoedig zijn is niet gemakkelijk, het vraagt ook nederigheid maar ons verlangen is juist mee te tellen. Zelfs zwijgen kan een verlangen zijn mee te tellen.
Zwijgen is soms macht.
Zachtmoedig zijn heeft dus niets te maken met spreken of zwijgen , handelen of niet handelen, het heeft te maken met onze
verbondenheid met Jezus. Want als we verbonden zijn gaan we juist handelen, juist spreken. We weten dan welke woorden we moeten spreken. We weten dan
wanneer we niet moeten spreken en niet moeten handelen, luisteren dus en er gewoon zijn . En dat alles kunnen we dan aan met zachtheid en moedigheid.
Ik ken zo 2 priesters, ik zie in hun ‘zachtmoedig zijn’ dat ze verbonden zijn met Jezus. Soms maakt me dat wat jaloers, ze
stralen de glans van Gods gelaat uit als ze spreken. We moeten blij en dankbaar
zijn dat er niettegenstaande veel pijn  in onze kerken toch nog vele  zachtmoedige mensen zijn.
Lieve God, laat me vandaag ervaren wat het is om in  relatie met U mijn dag op te bouwen .  Ik wil stilstaan alvorens ik een moeilijke
beslissing neem en me afvragen wat zou 
Jezus doen.  Ik wil zachtmoedig zijn zoals Hij om zo aan vrede te bouwen Vrede 
met mijn studiegenoten, vrede met mijn partner, vrede op mijn werk.  Ik weet dat ik uw liefde ontvang en uw
vergeving. Door uw genade , ben ik in staat om te luisteren  naar uw woord, me door uw woorden te laten raken.
Ik kijk op naar U, ik kijk op naar uw Zoon, ik richt mijn ogen op uw  licht en laat mij daardoor volstromen.
Ik richt tot U mijn gebed van dankbaarheid om uw aanwezigheid in mijn leven.
Help mij om te doen waarvoor ik zo net tot u gebeden heb.
Ik bid u Heer verhoor mijn gebed
Lieve God We bidden hier samen vandaag vooral voor de
mensen die in leiding staan en beslissingen moeten nemen. Zij hebben het
moeilijk om zachtmoedige keuzes te maken omdat er soms zoveel fout loopt.
Geef hen toch de zachtheid en de moed om op
het juiste moment de juiste verantwoordelijkheden te nemen , om zo vrede te
brengen tussen personeel, rechtvaardigheid in het sociaal stelsel, openheid
tussen mensen van hier en mensen die vanuit verre landen naar hiertoe kwamen.
Ik bid u Heer verhoor mijn gebed
Jezus wenst ons geluk met onze zachtheid en onze moedigheid, mogen wij u dit ook
toewensen,  dat we  in verbondenheid met Jezus,  veel kunnen betekenen voor anderen. Niet omwille
van onszelf  , maar om wat God wil.