Vasten (C)

Wat doet u als u Uw eigen kruis ziet?

De smaak en tast van booswichten

Vlak voordat Jezus verraden werd doet hij nog een wonder.

De knecht van de hoge priester krijgt zijn rechter oor terug dat door het zwaard was afgehouden. Deze daad verwijst naar het begin van de Thora die begint met de zin Hoor Israel de Heer is onze God de Heer is één.

Die boodschap komt op dat moment niet –meer- over. Jezus was nu 33 jaar en zal Abrham niet zien! Donderdag lazen we in Johannes 8,51-59 Toen zeiden de Joden tot Hem: “Gij zijt nog geen vijftig jaar en Gij hebt Abraham gezien?” Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: vóór Abraham werd, ben Ik.”

De ruzie was pas echt tot een kookpunt gekomen toen Jezus net daarvoor zei “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn woord onderhoudt zal hij in eeuwigheid de dood niet zien.” Toen zeiden de Joden Hem: “Nu weten wij zeker dat Gij van de duivel bezeten zijt. Want Abraham en de profeten zijn gestorven, terwijl Gij beweert: Als iemand mijn woord onderhoudt zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken. Zijt Gij soms groter dan onze vader Abraham die wel gestorven is? Zelfs de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt Gij Uzelf wel?”

Zou U als u in die tijd geleefd had, ook op zijn minst verbaast of boos uw wenkbrauwen fronsen? Het lijkt op een grote leugen…tegenover die vele andere wonderen?.. Maar …al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Al een paar dagen later is er het historische feit van de weg gerolde steen en het lege graf. En vooral de manier hoe Jezus zijn gelijk haalt door met wijdgesprijdde armen door 2 gesloten deuren te lopen. En zo het sacrament van vergeving instelt. Zo snel volgen die ontwikkelingen elkaar op, de glorierijke intocht tot de smaadelijke aftocht. Jezus zijn lichaam wat voor sommigen (in die tijd) nutteloos en zelfs verwoestend was. wordt iets van onberekenbare waarde.

Een paar dagen daarvoor zei Hij zelf LETTERLIJK “Dit -Brood- is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan Mij.” Evenzo gaf Hij hun de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.Veel mensen zien die woorden in de eucharistie (NOG) als een metafoor.of een “gedachtenis” De kerk leert dat NIET Jezus heeft deze woorden letterlijk bedoelt. Jezus zegt als iemand mijn woord onderhoudt zal hij in eeuwigheid de dood niet zien. Wanneer je je eigen kruis ziet roept dat angst op. Je kan dan boos worden en er tegen vechten of er van weglopen als het je overkomt. Zo probeer je iets of je zelf te beschermen wat voor jou erg dierbaar is. Kijk maar naar Maria zij is al enigste onder het kruis blijven staan en heeft Jezus niet verlaten. De rest was boos of bang weg gevucht. Treutel