Gezinsviering Naamopgave (2005)

Intredelied

Welkomstwoord

Vormeling

Dag mensen allemaal, welkom in deze eucharistieviering.
Wij zijn begonnen met de voorbereiding van ons vormsel.
Samen met onze catechisten zullen we tijdens onze bijeenkomsten
telkens weer een stukje van Jezus ontdekken.

We willen dan ook graag bij de groep van mensen horen
die echt in Hem geloven en Hem willen volgen.
Daarom gaan we vandaag onze naam opgeven.
We vinden het fijn dat jullie dat belangrijke moment
samen met ons willen vieren, want geloven doe je niet alleen.

Voorganger:

Ook ik heet jullie allemaal graag welkom in deze viering,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vandaag, willen jullie, vormelingen, zeggen dat jullie gevormd willen worden.
Jullie geven je naam op en eigenlijk zeggen jullie dan:

"God, op mij mag Je rekenen.
Als Je me roept, ben ik er voor Jou.
Ik wil proberen om met Jouw steun
een fijn mens te zijn,een christen mens".

En wij allemaal, je ouders, broers en zussen,
je catechisten en de hele parochiegemeenschap
willen daar allemaal getuige van zijn.

Schuldbelijdenis

Voorganger:

Christen zijn is geen gemakkelijke opdracht.
We doen allemaal ons best om er iets van te maken,
maar soms loopt het al eens fout of denken we
in de eerste plaats aan onszelf en hebben we te weinig oog voor anderen.
Dat is menselijk, maar het is ook menselijk om aan God en elkaar te zeggen:
 "Het spijt me". Laten we daarom om vergeving vragen voor onze fouten en tekortkomingen.

Vormeling:

1. Heer, dikwijls denken we dat wij de beste,
de grootste, de slimste of de sterkste zijn.
Daar hebben we spijt van.
Heer, ontferm u over ons.

2. Heer, we willen zo dikwijls de baas spelen over anderen.
Iedereen moet dan maar doen wat wij verlangen.
Daar hebben we spijt van.
Christus, ontferm u over ons.

3. Heer, ook naar U willen we dikwijls niet luisteren.
Eens naar de mis komen is soms moeilijk,
we vinden ook de catechese al eens vervelend
en die godsdienstlessen op school zeggen ons ook niet zoveel.
Daar hebben we spijt van.
Heer, ontferm U over ons.

Voorganger:

Moge de Goede Vader die weet dat wij spijt hebben over onze tekorten
ons vergeven en ons helpen om steeds blije en dienstbare mensen te zijn.Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

Voorganger:

Roepende God, door mensen spoort Gij ons aan om te doen wat goed is.
Zoals Samuël openstond voor uw stem,
willen ook wij luisteren naar de wijze woorden die hier en nu op ons afkomen.
Open onze oren en ons hart opdat wij uw woord verstaan
en gaan naar Gij ons roept, heel ons leven lang. Amen.

Eerste lezing:

Catechist

Tussenzang:

Evangelie (uit Marcus)

Voorganger:

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep,
zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij!
Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en zijn broer Johannes,
die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,
en direct riep hij hen.
Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners
achter in de boot en volgden hem.

Zo riep Jezus nog meer mensen.
Hij wees dus deze twaalf aan:
Simon, die Hij de naam Petrus gaf en zijn broer Andreas,
Verder Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot.

Acclamatie

Homilie

Voorganger:

In de eerste lezing hoorden wij hoe God Samuel roept
om voor het volk een goede Koning te zoeken.
God houdt immers veel van mensen
en wil dat wij allemaal gelukkig zijn.
Ook van Jezus weten wij dat Hij altijd bezorgd was om de mensen
en alles deed om de armen, de zieken en de kleine mensen gelukkig te maken.
Daarom riep Hij ook Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes
en later ook nog de andere apostelen.
“Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden”,
zegt Jezus tot zijn leerlingen.
Daarmee wil Hij zeggen:
“Ik roep jullie om mensen op te vangen, om alles te doen
wat je kunt om mensen gelukkig te maken”.

Vandaag roept Jezus ieder van ons op om zijn leerling te worden,
om voor de mensen om ons heen goed en zorgzaam te zijn,
om te bouwen aan een vredige wereld
waar wij allemaal gelukkig kunnen zijn.
In hun vorige samenkomst schreven onze kandidaat-vormelingen op
hoe ieder van hen deze maand die roepstem van Jezus willen volgen.
Dat kun je lezen op de zuil achteraan.
Omdat zij in Jezus’ spoor willen leven vragen zij vandaag
om op 29 april 2006 gevormd te worden.
Ik ga nu de catechisten naar voor roepen en
hen vragen om één voor één hun kandidaat-vormelingen te roepen in Jezus’ naam.
Wie in onze geloofsgemeenschap wil meewerken,
antwoordt dan: “Op mij kan je rekenen” en
komt dan hier vooraan zijn naam in de mand leggen.

Na de Naamopgave

Vormeling 1

Als gedoopten willen wij verder mee op weg gaan.
We willen ons laten vormen naar het beeld van Jezus van Nazareth.
Hij is Gods zoon en broer van alle mensen.
In Hem mocht gebeuren wat God wil.

Vormeling 2

God kent ons allen bij onze naam.
Wij zijn uniek in zijn ogen.
Daarom leggen wij onze naam in zijn hand.
Zo kunnen wij, geborgen in zijn liefde
en gedragen door zijn vrede, de weg door het leven gaan.

Vormeling 3

Onze namen zijn als de korrels van het graag, als druiven aan de rank.
In liefde verbonden met God en elkaar willen wij
gemeenschap vormen en gestalte geven aan Gods Rijk.

Bevestiging in naam van de parochie en de ouders

Ouder

Als ouders hebben we er zo'n twaalf jaar geleden
bewust voor gekozen jullie te laten dopen.
Jullie hebben intussen al een hele weg afgelegd.
We vinden het dan ook heel erg fijn
dat jullie hier vandaag zelf de stap zetten
om jullie naam op te geven voor het vormsel.
Het spreekt vanzelf dat we jullie ook in de toekomst
zullen blijven steunen en aanmoedigen,
en ons uiterste best zullen doen
om voor jullie een voorbeeld te zijn.

Voorganger:

God, Gij noemt elk van deze kinderen bij hun naam.
Gij hebt ze geschapen met eigen talenten en mogelijkheden.
In uw ogen is iedereen de moeite waard.
Maak ze bekwaam om de weg van het evangelie te gaan
En mee te bouwen aan Uw Rijk tot geluk van henzelf
en al de mensen die zij ontmoeten.
Wees elke dag bij ons opdat wij deze kinderen
nooit loslaten maar voor hen blijven getuigen
van ons gelovig bestaan in deze wereld.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer.Amen.

Geloofsbelijdenis

Voorganger: Gelooft gij in God?

Allen:

Ik geloof in God, die het licht in de wereld brengt.
die ons de taak geeft dat licht door te geven,
zodat er leven en geluk mogelijk is voor iedereen

Voorganger: Gelooft gij in Jezus?

Allen:

Ik geloof in Jezus Christus die in ons leven weer opstaat
zodat wij vrije mensen worden, zonder vooroordelen, zonder angst
hoopvolle mensen die steeds weer nieuwe kansen krijgen.
Voorganger:  Gelooft gij in de Geest,

Allen:

Ik geloof in de Geest. Die met Jezus in de wereld is gekomen;
die ons blijft wijzen op onze verantwoordelijkheidvoor wat er
van onze wereld worden zal;
Voorganger: Gelooft gij in Gods droom?

Allen:

Ik geloof in heel de christelijke gemeenschap
en in dit leven die een weg is naar liefde
voor al onze medemensen.

Voorganger:

Beste mensen,moge het geloof dat wij zo juist beleden hebben
ons een steun zijn en een bron van nieuw leven en nieuwe kracht
voor alle dagen van ons leven. Amen

Voorbeden

Voorganger:

Onze God en Vader schreef onze namen in de palm van Zijn hand.
Laten wij nu vol vertrouwen tot Hem bidden:

Ouder

Voor deze meisjes en jongens en voor alle gedoopten
die willen leven naar het voorbeeld van Jezus.
Dat ze moedig en trouw de weg durven gaan,
ondanks tegenkanting of onbegrip.
Dat ze in de ontmoeting met Jezus en medechristenen
steeds een warme vreugde vinden.
Laat ons daarvoor zingend bidden:

Vormeling 1

Voor een jonge, dynamische kerkgemeenschap
die durft opstaan tegen onrecht en verloedering.
Voor jongeren die opkomen voor het delen van vrede,
dat zij nooit ophouden te dromen van een betere,
leefbare wereld voor iedereen.
Laat ons daarvoor zingend bidden.
 
Vormeling 2

Voor alle gelovigen, levensnabij en krachtig.
Dat we door ons werk en inzet gestalte geven
aan Gods droom over deze wereld.
Dat we langs haalbare wegen samen bouwen
aan eerbied voor de mens en zijn wereld.
Laat ons daarvoor zingend bidden.

Voorganger

Parochie intenties

Goede God,
omdat Gij naar ons gebed wilt luisteren
en ons hierdoor vertrouwen schenkt,
willen wij U danken door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Offerandelied

Gebed over de gaven

Voorganger:

Goede God, wanneer onze taak op school, thuis of op het werk lukt,
dan tonen wij dat graag.
Als het niet lukt, tonen wij dat liever niet.
Maar ook dan maakt Gij onze inspanningen goed en waardevol.Daarvoor danken wij U.
Wij bieden u dus alles aan, gelukt of niet,
en vragen er uw zegen over. Amen.

Groot Dankgebed

V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.

V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

V. Goede Vader, wij zijn heel dankbaar.

Gij houdt zoveel van ons, dat Gij voor ons deze mooie,
wijde wereld gemaakt hebt.
Gij houdt zoveel van ons, dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw Zoon, om ons de weg tot U te tonen.
Gij houdt zoveel van ons, dat Gij ons samenbrengt
in Hem, als kinderen van één familie.
Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen,
en wij zingen van dankbaarheid met de engelen
en de heiligen die U aanbidden in de hemel:

Heilig, Heilig …

Voorganger:

Vader God,
Gij houdt van ons en van alle mensen,
wij mogen uw kinderen zijn en 'Vader' tot U zeggen.
De avond voor zijn dood heeft Jezus ons uw liefde betuigd.
Hij was aan tafel met zijn leerlingen:
Hij nam een stuk brood, zegde een gebed
om U te zegenen en te danken; Hij verdeelde het brood
en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt."
Na de maaltijd nam Hij de beker met wijn;
nogmaals zegde Hij een gebed om U te danken;
Hij liet de beker rondgaan bij iedereen en sprak tot hen:
"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn bloed dat
voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken."

Verkondigen wij het mysterie van het geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen …..

Zo heeft Jezus het ons voorgedaan, heilige Vader,
zo doen wij opnieuw naar zijn woord.
Dankbaar denken wij aan wat Jezus voor ons deed:
aan zijn leven, zijn dood en verrijzenis.
Vooral danken wij U om dit levend brood dat Hij ons geeft.
Mogen wij door deze heilige maaltijd meer gelijken op Jezus
uw Zoon, door onze goedheid en vriendelijkheid voor elkaar.
Dit vragen wij U ook voor de grote familie van uw Kerk en voor alle mensen.
In stilte denken wij ook even aan de mensen die gestorven zijn…
Vader, laat hen voor eeuwig bij U gelukkig zijn.
En maak ook ons blij en gelukkig met uw liefde.
Dan zullen wij, samen met Maria, de moeder van Jezus,
met de apostelen en met al uw goede vrienden, voor altijd uw kinderen zijn.

Door Hem, ….

Onze Vader

Voorganger:

Uitnodiging kinderen om mee kring te vormen.

Laat ons nu bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Vredeswens

Voorganger:

Heer God, wij bidden U,
schenk ons Uw vrede.
Laat ze blijvend groeien in ons hart
en geeft ons de kracht om die vrede
in Uw naam door te geven aan anderen.
Ik wens ieder van jullie de vrede van de Heer toe en
nodig iedereen uit elkaar een teken van vrede te geven.

Lam Gods

Communie

De tafel van de Heer is gedekt
opdat wij het voorbeeld dat Hij ons gaf niet zouden vergeten.
Zalig zijn wij  die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot ...

Communielied

Slotgebed

Voorganger:

God,
Vandaag hebben onze vormelingen
voluit "ja" gezegd op Uw oproep.
Geef hun de moed om
zich enthousiast te blijven inzetten
voor Uw droom,
en geef ook ons allemaal de kracht
om deze jonge mensen verder
te stimuleren in hun zoektocht naar U.

Zending en zegen

Voorganger:

De vormselcatechese is met deze naamopgave écht gestart.
Fijn dat jullie, beste ouders, familieleden en geloofsgemeenschap
er vandaag bijwaren om onze jongeren te steunen.
Net zoals in de Bijbelverhalen werkt God door grote en kleine mensen.
De christelijke gemeenschap wordt opgebouwd door de inbreng van ieder van u.
Daartoe zegene u de algoede God, Vader, Zoon en Geest.
En ga nu allen heen in vrede.…..

Slotlied