30e zondag door het jaar C - 2007 - Gezinsviering

Verwelkoming

Van harte welkom in deze viering,
speciaal aan onze kandidaat-vormelingen.
Deze maand ontdekten zij langs gesprek en spel ,
maar ook door verhalen uit de Bijbel
dat niemand van ons er alleen voor staat.
God omringt ons met mensen met wie we kunnen samenwerken,
die ons helpen en die wij op onze beurt kunnen helpen.
Samen kunnen we veel meer aan
en bovendien kunnen we door de zorg en de liefde
van andere mensen de onvoorwaardelijke liefde van God leren ervaren.
Onze vormelingen willen deze maand stappen zetten
om meer te leren samen werken en samen leven,
kijk straks maar eens op de zuil achteraan in de kerk.
Als we allemaal die ene stap zetten, dan zullen we allemaal voelen
dat ons leven er beter van wordt en dat willen wij nu vieren.

In de verhalen van deze viering kunnen we horen
hoe God zorg draagt voor alle mensen,
hoe Hij bekommerd is en luistert als wij bidden
en Hem eerlijk onze vreugde of verdriet vertellen.
We horen ook hoe Jezus ons leert om niemand
te veroordelen en onszelf niet beter te vinden dan anderen.
We worden straks ook uitgenodigd om te eten
van hetzelfde brood als teken van onze verbondenheid
met Jezus en met elkaar.
Zo wil de Heer ons kracht geven om samen op weg te gaan
en mekaar gelukkig te maken.
Doen we dit in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Schuldbelijdenis

Dikwijls zijn wij eigenwijs en gaan we onze eigen weg,
los van God en ook los van de mensen om ons heen.
Maar altijd mogen wij terug komen,
En geeft God ons nieuwe kansen.

 

Dikwijls morren wij en zeuren over allerlei kleine dingen.
Het eten is niet lekker, het is te koud of te nat.
Mijn schoenen zijn te klein en de voetbal is te slap.
En waarom moeten wij nu weer te voet gaan ?
Als wij klagen, hebben we alleen aandacht voor onszelf.
Vergeef ons daarvoor, Heer.

Wij vinden zo vaak een uitvlucht om niet te moeten helpen.
Ik heb nog schoolwerk, ik moet naar de sportclub.
Dat werk ligt me niet echt, de ander kan het beter.
Als wij uitvluchten zoeken hebben we alleen aandacht voor onszelf
Vergeef ons daarvoor, Heer.

We zien soms niet hoe boeiend het is om met allemaal
verschillende mensen samen te leven.
Als wij willen dat de anderen zijn zoals wij
dan hebben we alleen aandacht voor onszelf.
Vergeef ons daarvoor, Heer.

Moge de Goede Vader die weet dat wij echt spijt hebben
over onze tekorten, ons vergeven en ons helpen
om steeds blije en dienstbare mensen te zijn. Amen

Openingsgebed    

God van het verbond, in zoveel tekens wilt Gij bij ons zijn.
Wij bidden U dat wij die tekens kunnen verstaan,
in een glimlach, een helpende hand, een luisterend oor,
in de zorg van zoveel lieve mensen om ons heen.
Geef ons de kracht om mee te bouwen aan die nieuwe wereld
van vrede en vreugde voor alle mensen.Amen.

Eerste lezing

Lang geleden sprak een wijze Joodse man
tot de mensen en riep hen op om te vertrouwen
op God die hen niet in de steek zou laten.
We lezen nu uit de Wijsheid van Jesus Sirach:

Vertrouw op God die je het leven schonk,
deel met een blij gezicht van wat je hebt
want God is een Heer die beloont:
Hij geeft het je zevenvoudig terug.
Probeer Hem niet om te kopen,
want Hij aanvaardt het niet,
en stel je vertrouwen niet in een door onrecht verkregen offergave,
want de Heer weet te oordelen en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem.
Hij is niet partijdig ten nadele van de arme
en Hij luistert naar het gebed van de kleine en eenvoudige mensen.
Hij is bezorgd om de eenzamen en de armen.
Hij luistert naar het verhaal van wie verdriet heeft en brengt troost.

Tot zover de lezing uit Jezus Sirah.

Evangelie: Lucas 18, 9-14

De volgende gelijkenis vertelde Jezus
met het oog op mensen die overtuigd zijn
van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen:
`Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden,
de één was een farizeeër, de ander een tollenaar.
De farizeeër ging vooraan staan en sprak in zijn gebed over zichzelf:
“God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen:
hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig, of zoals die tollenaar daar!
Ik vast tweemaal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.”
De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan,
durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan.
Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei:
` O God, wees genadig voor mij, een arme zondaar!''
En toen zei Jezus:
“Ik verzeker jullie dat deze man als een rechtvaardige man
in Gods’ ogen naar huis ging, en de ander niet.
Want ieder die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.'

Geloofsbelijdenis

Willen wij nu al rechtstaande ons geloof belijden en
ik vraag jullie: gelooft gij in God, de scheppende vader,
die hemel en aarde vol liefde aan de mensen toevertrouwt ?

Ik geloof dat God mij het leven schonk.
Ik geloof dat God van mij houdt, dat Hij van mij verwacht dat
ik verder meebouw aan een betere en mooie wereld.

Gelooft gij in Jezus, Gods’ Zoon, blijde boodschap
voor armen en kleinen, opgestaan uit de dood
en bevrijdend aanwezig bij ons ?

Ik ben blij dat ik Jezus mocht leren kennen.
Hij is voor mij het voorbeeld.
Ik geloof dat Zijn droom alle mensen gelukkig kan maken.
Ik vind het de moeite waard te leven zoals Hij.

Gelooft gij in de Geest van Jezus, die met ons
een gemeenschap van liefde bouwt ?

Ik geloof dat Jezus mij zijn Geest wil schenken
die mij kracht en vreugde geeft om samen een
gemeenschap van liefde te bouwen.

Gelooft gij in Gods’ droom over de mensen,
een samenzijn in liefde en vrede door rechtvaardigheid ?

Ik geloof dat God zijn liefde voort laat leven in zijn Kerk.
Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk.
Ik beloof mij in te zetten voor die kerk van Christus.

(gezongen)
Prijzen wij U, onze Vader, Zoon en Geest van heiligheid.
Hemelwijd is uw ontferming, die van  alle schuld bevrijdt.
Ja, uw liefde zal ons geven, eeuwig leven voor altijd.

Voorbede

Onze God heeft ons toegezegd dat Hij er altijd voor ons zal zijn.
Daarom kunnen wij steeds in vertrouwen met onze vragen,
onze zorgen, onze vreugden tot Hem gaan
          
Bidden wij om verbondenheid in ons gezin:
dat het samenzijn van vandaag ons hart zou raken en ons
doet ervaren dat wij mekaar broodnodig hebben,
dat wij blij en hoopvol meewerken aan het geluk in ons gezin.
Laat wij daarvoor zingend bidden:

Bidden wij om verbondenheid in onze buurt:
dat wij leren luisteren naar het verhaal van anderen,
naar hun verhaal van vreugde en geluk,
maar ook naar hun stil verdriet.
Laat wij daarvoor zingend bidden

Bidden wij om verbondenheid in onze geloofsgemeenschap:
dat kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden
zich allen mogen thuisvoelen in deze kerk
en dat zij meewerken aan een hartelijke geloofsgemeenschap.
Laat wij daarvoor zingend bidden

Bidden wij om verbondenheid met hen die lijden:
dat wij door onze vriendschap en zorg hen nabij blijven
en dat ook wij in tegenslag en verdriet op God blijven vertrouwen.
Laat wij daarvoor zingend bidden

In deze woorden,God, hebben wij onze hartenwensen uitgedrukt.
Maak ons ontvankelijk voor de kracht die Gij ons geeft,
zodat wij deze wensen waar zouden kunnen maken
en Uw licht mag stralen in deze wereld.
Wij vragen het U door Christus, Uw Zoon en onze Heer.

Gebed over de gaven

Lieve God,
Zoals mensen onderweg op hun tocht samen verbroederen,
samen spelen, zingen, een verhaal vertellen,
zo zitten wij hier rond uw tafel.
Wij hebben brood en wijn mee voor onderweg.
Doe ons uw tekenen van hoop verstaan
en geloven in het verbond dat Gij met ons sluit.
Amen.

Dankgebed

Dat God zich over mensen boog,
zacht als een moeder, teder als een vader,
dat Hij zijn leven aan hen verbond, zich vereenzelfdigde met hun lot,
dat herbegint in elk gezin, in elke gemeenschap.
Daar wordt zijn woord weer vlees en bloed.

Wij danken u, God, voor onze kinderen,
een geschenk uit uw hand, teken van geloof in mensen.
Leer ons vertrouwen in de mogelijkheden die Gij in hen hebt gelegd,
leer ons hun ruimte te geven om te worden wat ze kunnen zijn.

Wij danken u om zoveel mensen: vaders, moeders en kinderen.
Mensen die ons graag zien en het beste voor ons willen.
Mensen die naar ons luisteren en met ons zoeken naar de juiste weg.
Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.
En met de alle heiligen en engelen zingen wij u toe:

HEILIG, HEILIG ….

In het gezin mag alles herbeginnen.
Daar zoeken mensen tastend hun weg en breken brood voor onderweg,
op zoek naar U, God, toekomst voor onze wereld.
Zo komen wij ook samen rond uw Zoon.
Hij is voor ons de weg, Hij bindt ons samen tot één volk.
In zijn naam gaan wij verder zijn weg van Liefde.
Wij vragen U, zend uw Geest over dit brood en deze wijn.
Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van Jezus uw zoon
zodat ze ons tot kracht worden om te leven aar zijn voorbeeld.
Hij was voor mensen zo goed als brood.

In een eenvoudig gebaar, helder en klaar, vatte Hij zijn leven samen.
Hij nam het brood, dankte U God, zijn Vader.
Hij brak het en deelde het rond en zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.

Toen ze gegeten hadden nam Hij een beker wijn , dankte
en gaf de beker aan zijn vrienden en zei:
    
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit want dit is de beker
van het nieu­we, altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten
 tot  ver­geving van de zonden.
Ook zei Hij nog: Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

In goede en kwade dagen, in lief en leed
brengen wij het leven van Jezus ter sprake.
Wij vieren zijn gedachtenis, want wij geloven dat Gij,
God en Vader, tenvolle zichtbaar zijt geworden in deze mens, Jezus uw Zoon.
Gij hebt hem gezalfd, doordrongen van uw Geest.

God en vader, wij bidden U: vervul ons allen met uw Geest.
Maak ons, broze mensen, sterk en krachtig door uw vuur.
Zoals Jezus zijn ook wij, uw kerk, door U geroepen en gezonden,
wij zijn uw volk onderweg samen met Benedictus, onze paus
en Paul, onze bisschop en allen die zich inzetten voor uw blijde boodschap.

Geef dat wij elkaar hartelijk en warm nabij blijven
in verbondenheid, ook met onze overleden familieleden en vrienden
die ons voorgingen in geloof.

Dan zal uw Rijk van vrede en gerechtigheid verder groeien
midden onder ons, dan zullen wij U dankbaar huldigen door Christus onze Heer.

Door Hem, en met hem ….

Laat ons nu bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft
en ik nodig alle kinderen uit om samen met mij kring te vormen rond het altaar.

Ik nodig ook alle mensen in de kerk uit om recht te staan,
de gangen dicht te maken en elkaar de hand te geven.

Vredeswens

Zoals Jezus zijn ook wij geroepen en gezonden
om mee te werken aan een wereld van
vrede en gerechtigheid voor alle mensen.
Lieve God, geef dat wij, door u gedragen,
elkaar toegewijd blijven en samenwerken aan de vrede
in ons gezin, in onze buurt, in onze geloofsgemeenschap.
En die vrede van de Heer zij altijd met u.

Geven we mekaar ook een teken van vrede.

Slotgebed

God, Gij roept ons allen om samen aan uw Rijk van vrede te bouwen.
Mogen wij ontdekken dat wij echt gelukkig kunnen zijn
wanneer wij op uw roepstem in gaan
en help ons geloven dat Gij steeds met ons meegaat. Amen.

Zending en zegen

 

Beste kinderen, goede vrienden allemaal.
Ga op zoek naar de waarden in je leven.
God gaat met je mee en af en toe plaatst Hij
een teken van zijn aanwezigheid op je weg.

Moge die God u zegenen: Vader, Zoon en heilige Geest.
En ga nu allen heen in vrede.