Hemelvaart (2008)

"Wat staat ge naar de hemel te kijken ? " Jezus, de Heer, verdwijnt uit de ogen van zijn leerlingen, maar plotseling staan daar twee mannen in het wit, twee boodschappers, engelen in het Grieks. Een angelos, een engel dat is iemand met een missie, een boodschap van Godswege, een boodschap van hoop.

Lucas, de auteur van de Handelingen, zijn tweede boek, heeft eerder al in zijn Evangelie opgetekend wat Jezus tijdens zijn aardse leven heeft gedaan en geleerd. Ook in dat boek ontmoeten wij in het begin hemelse boodschappers. Een engel verschijnt aan Zacharias, de man van Elisabeth. De engel Gabriël wordt van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, naar een maagd, die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. En als haar Kind geboren wordt in Bethlehem is daar weer een engel des Heren die in de nacht verschijnt aan herders in het open veld. Bij die engel voegt zich een hemelse heerschare. Zij komen en verdwijnen, maar steeds hebben zij voor de mensen een woord van hoop, een belofte die in vervulling gaat. Bij de Hemelvaart is die belofte: Hij zal wederkeren, een woord van hoop voor de toekomst.

In het evangelie volgens Mattheüs belooft de Heer zijn leerlingen: "Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld." Een woord van hoop voor nu, voor vandaag. Hij zal terugkeren in lichamelijke gestalte, Hij is aanwezig in de Geest. Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Cairo is een stad in Egypte met 17 miljoen inwoners. Er is een grote voddenraperswijk, waarover o.a. Timothy Radcliffe roerend heeft geschreven. In die troosteloosheid heeft een Amerikaanse dame haar missie gevonden. De Heer heeft Maggy Gobran vanuit een comfortabele positie in de maatschappij naar de armsten der armen gezonden, om daar hoop te zaaien, om daar tot troost te zijn. Men noemt haar de engel van Caïro. Zij heeft geen vleugels, maar twee handen, en vooral een groot
hart. Zij vertelt: "Ik zag eens een jochie, uitgehongerd; hij had niets gegeten de hele dag lang, 24 uur niets. Ik gaf hem een stuk brood. Hij nam het aan, brak het en gaf de helft aan zijn zusje. Van hem leerde ik het geheim van het geven. Het gaat er niet om hoeveel je hebt, maar om hoeveel je geeft. Hoeveel mensen hebben er iets aan dat jij wat hebt?

Met hoeveel mensen zijn wij bereid te delen? Jezus heeft zijn leven willen delen. Zijn doopsel, waarin Hij neerdaalde in de wateren van de Jordaan was een getuigenis dat God in héél zijn wezen zijn missie bekrachtigde. Door die Geest bezield heeft Jezus getuigd van zijn missie. Zijn leven heeft Hij gedeeld met de mensen om Hem heen. Hij heeft het willen delen met allen. Daarom is Hij hoog verheven, op het kruis, boven alle machten, krachten en hoogheden, boven alles, zegt Paulus. Verheven om te kunnen delen. Het gebed van dit feest drukt dit uit: de hemelvaart van Jezus is ook onze verheffing. Zijn glorie bij U is onze hoop. En in de Prefatie klinkt het aanstonds: Hij is niet van onze zijde geweken, zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven: Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij Hem eenmaal
volgen. Jezus opent voor alle mensen de weg naar de heerlijkheid. Hij nodigt uit om niet bang te zijn als wij verliezen. Hij geeft vertrouwen om te durven loslaten. De engel van Cairo zegt: "Wanneer je kleding wegvalt, wanneer je vrienden verdwijnen, wanneer je goede naam in stukken op de grond valt, wanneer je vertrouwen wegebt, wanneer je gezondheid afneemt, wanneer je alle hoop verliest, dan heft God je hoopvol in zijn armen. Wanneer God verschijnt, begint liefde. Wanneer je niets meer hebt, wordt God alles."
Vandaag wil God je verheffen. Uit de put van depressie en moedeloosheid, uit de diepte van zwakheid en mislukking...

Moge Hij ieder van ons laten zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept, hoe grote rijkdom Hij voor ieder heeft weggelegd, hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Veel mensen in onze samenleving, ook binnen onze kerkgemeenschap, weten niet goed raad met het feest van vandaag: Jezus die verdwijnt in de
wolken: wat moet je daarmee?

Maar is er een mysterie dat ons meer met de voeten op de bodem zet dan dat van heden, waar Gods getuigen zeggen: wat staan jullie naar boven te kijken? De Heer is te midden van ons, en Hij geeft ons de opdracht om zijn boodschap van hoop te verkondigen tot aan de uiteinden der aarde. Wij leren te leven in zijn Geest als wij durven te
breken en te delen. Het voddenrapertje in Caïro die dat spontaan deed voor zijn zusje mag ons tot voorbeeld zijn..