2e zondag door het jaar A - 2023

Zusters en broeders,

Vandaag leren we in het evangelie een heel andere Johannes de Doper kennen dan een paar weken geleden. Toen riep hij bijna dwingend op tot bekering, schold hij de farizeeën en de sadduceeën uit voor addergebroed, en kondigde hij de Messias aan als een keiharde rechter die meedogenloos het kaf van het koren zou scheiden. Van die keiharde rechter is vandaag niets meer te merken, integendeel, Johannes de Doper noemt Jezus nu het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt en op wie de Geest van God blijft rusten, want Hij is de Zoon van God. En dat beeld van dat reddende lam is niet nieuw. Het kwam al voor toen de Israëlieten Egypte wilden verlaten, maar daarvoor geen toestemming kregen van de farao. Die kregen ze wel nadat de dood alle eerstgeborenen in Egypte had getroffen. De Israëlieten trof hij niet, want zij hadden hun deurosten ingestreken met het bloed van een lam, en aan die woningen was de dood voorbijgegaan. Ook Jezus wordt een lam op het kruis, want zo groot is zijn liefde voor de mens dat Hij zijn leven geeft om het kwaad van de wereld weg te nemen.

Zoals altijd moeten wij ons de vraag stellen waar wij staan in dat verhaal. Wie was of is de Johannes de Doper die ons leerde wie Jezus is? Voor zo goed als ons allen waren dat onze ouders, onze parochiepriesters, onze leerkrachten. Jezus leren kennen zat gewoon in onze opvoeding, en heel waarschijnlijk hebben wij ons best gedaan om dat door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, maar de meesten van ons zijn daar niet in geslaagd.

En dat brengt ons bij de vraag waarom we daar niet in geslaagd zijn en waarom er zoveel niet-gelovige mensen zijn. Wij zijn wel gelovig, wij zien Jezus echt als het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar dat wil niet zeggen dat we er zo maar kunnen op los leven, ver van God en gebod, want Jezus neemt toch al onze zonden op zich. Maar zo is het niet: Hij neemt onze zonden niet op zich, Hij neemt ze weg. Met andere woorden: we kunnen niet zondigen als we leven naar zijn woorden en daden van liefde, vrede, nederigheid, zachtmoedigheid en alle andere goede eigenschappen die de wereld leefbaar zouden maken. En het is precies om die goede eigenschappen dat velen niet van Jezus en niet van God willen weten, want zij houden helemaal niet van liefde en vrede, en ook niet van nederigheid en zachtmoedigheid, maar van eigenbelang, van geweld, van corruptie, van ikke en de rest kan stikken. We zien dat vandaag vreselijk goed in machtige landen als China en Rusland. China barst van leugens, onderdrukking en corruptie, Rusland kent alleen nog oorlog en wreedheid, zelfs in eigen land. Maar het blijft niet bij die twee landen, integendeel, machtswellust, geweld, leugen en corruptie zijn in heel veel landen het enige wat telt.  

Nochtans, hoe anders zou de wereld zijn als Jezus overal aanvaard werd als het Lam Gods. Als Gods Geest van liefde, vrede en vreugde op alle mensen zou rusten. Het zou een wereld zijn waar we spijtig genoeg alleen maar kunnen van dromen. Een wereld waar God bij de schepping van droomde. Een droom  die veel mensen echter vernietigen.

Zusters en broeders, zo’n wereld kan alleen ontstaan als we er niet alleen van dromen maar er ook aan bouwen. Samen bouwen aan een droom van een wereld in een nieuwe tijd. We zijn christenen, dus moeten we meebouwen aan zo een wereld. We kunnen er ook voor bidden. Op 19 januari begint de Week van het gebed voor de eenheid van de christenen. Die eenheid houdt niet in dat katholieken, protestanten, anglicanen, orthodoxen en nog zoveel andere christenen zich allemaal onder één naam verenigen, maar dat ze allemaal leven naar dat ene gebod van Jezus: Hou boven al van God, en hou evenveel van je naaste als van jezelf. En dat gebod mag niet bij woorden blijven, maar moet in daden worden omgezet. Daden van liefde en vrede voor al onze medemensen. Hoezeer dat nodig zijn zien we in Oekraïne. Onze zorg voor dat volk moet meer zijn dan meevoelen met hen en bidden voor vrede. Het moet ook echte steun zijn, in het spoor van Jezus die is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Laten ook wij on inzetten om die zonde, dat kwade van de wereld weg te nemen. Amen.