3e zondag van de advent A - 2019

‘Hij die na mij komt zal zijn dorsvloer grondig zuiveren, zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’

Zusters en broeders, aan het woord is Johannes de Doper, en wellicht herken je zijn woorden, want ze vormen het slot van het evangelie van vorige zondag. Johannes  kondigt de messias aan, en die zal dus keihard reageren tegen allen die niet leven volgens zijn wetten. Ze zijn niets meer dan kaf dat Hij genadeloos in onblusbaar vuur zal verbranden.

Heel verwonderlijk is dat beeld van die keiharde messias niet. Er waren immers zeer verschillende verwachtingen inzake de messias. Zou hij een redder zijn die Israël bevrijdde van de Romeinse bezetter? Of een genadeloze bestraffer van zijn vijanden? Of een religieuze leider die eenheid zou brengen in de verdeeldheid tussen hogepriesters, farizeeën, Sadduceeën en nog zoveel anderen? Het is een onzekerheid die ook Johannes de Doper kenmerkt. Wanneer hij zijn leerlingen naar Jezus zendt, zit hij in de gevangenis, omdat hij Herodes Antipas verweten heeft dat hij in overspel leeft met de vrouw van zijn stiefbroer. En in de gevangenis verneemt hij dat Jezus helemaal geen genadeloze bestraffer is. Dus zendt hij enkele leerlingen naar Hem met de vraag of ‘Hij het is die zou komen of moeten zij een ander verwachten?’

Zoals we gehoord hebben, antwoordt Jezus met woorden van Jesaja in de eerste lezing: ‘Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.’ Hij citeert uitdrukkelijk niet wat daar onmiddellijk aan voorafgaat, namelijk: ‘Uw God komt om de wraak te voltrekken, om te vergelden en u te redden.’ Zo werd God dus heel dikwijls gezien in het Oude Testament: als een wraakzuchtige God die het ene volk boven het andere begunstigde. Door Jezus wordt Hij echter alleen verkondigd als een God van liefde, vrede en gerechtigheid, en niet van haat, straf en vergelding.

En zo openbaart God, die in de persoon van Jezus mens geworden is, zich ook aan de mensen, vooral aan hen die redding nodig hebben. Zo ziet wie verblind is door egoïsme en bezitsdrang weer de nood van zijn medemensen. Wie verlamd is door angst en onzekerheid, door ziekte en dood, door tegenslag en ellende, vat weer moed. Wie uitgestoten wordt als een melaatse, wordt weer aanvaard door zijn medemensen. Wie doof is voor de noodkreten van zijn medemensen, heeft nu een luisterend oor, en wie zo arm is van geest dat hij alleen aan zichzelf kan en wil denken, luistert nu vol vreugde naar de Blijde Boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid.

De vraag is of Johannes de Doper blij was met dit antwoord, want waarschijnlijk koesterde hij een totaal ander beeld van de messias. En misschien moeten wij ons afvragen of wij niet dezelfde vraag stellen als Johannes. Of wij ons dus niet afvragen waarom God niet streng optreedt tegen alle ellende, waarom Hij al dat kwade niet straft, waarom Hij niet ingaat tegen al die armoede, uitbuiting en wreedheid in de wereld.

Maar we zijn geen volgelingen van Johannes de Doper, wel van Jezus, en Hij leert ons bidden tot een God van liefde en vrede. Een God die we onze Vader mogen noemen, en die de Vader is van alle mensen. Een God die ons vraagt om onze medemensen te zien als onze broeders en zusters, want allen zijn ze zijn kinderen. Een God die ons ook vraagt ons geloof te laten zien aan hen die doof zijn en verblind door eigenbelang en machtswellust. En een God die ons ook vraagt om aandacht te hebben voor mensen in nood.   

Zusters en broeders, laten we doen wat God ons vraagt. Laten we dus de weg van Jezus gaan. De weg die blinden weer laat zien, doven weer laat horen, en aan armen de Blijde Boodschap verkondigt. Vandaag kunnen we dat uitdrukkelijk doen door onze milde steun aan de projecten van Welzijnszorg. Projecten die het altijd opnemen voor mensen in nood, en die zijn er veel te veel in ons rijke land. Laten we niet aarzelen om door onze steun  mee te bouwen aan Gods aards paradijs van liefde, vrede en gerechtigheid. Amen.